U nas Państwa dane są bezpieczne!

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas kluczowa, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie korzystając z naszych usług i odwiedzając naszą stronę internetową www.pamech.pl. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania i wykorzystywania plików cookies znajdą Państwo w tym dokumencie.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: kontakt@pamech.pl.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Marcin Pawluk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pamech Technology Marcin Pawluk ul. Barbakan 2/6 71-028 Szczecin Nip: 2530148964.
1.2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.pamech.pl .
1.4. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w tym Użytkownik.
1.5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

2.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ KONTAKTOWY

2.1. Administrator udostępnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie. W celu skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie imienia i adresu e-mail. Dodatkowo można również wpisać temat wiadomości. Podanie danych oznaczonych jako wymagane jest obowiązkowe, jeśli Użytkownik chce wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na wiadomość skierowaną przez Użytkownika.
2.3. Dane osobowe zebrane w tym celu będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem.

KONTAKT MAILOWY

2.4. Administrator udostępnia w Serwisie adres e-mail celem umożliwienia skontaktowania się Użytkownika z Administratorem. Kontaktując się z Administratorem Użytkownik może przekazać mu dane zawarte w treści wiadomości, w tym adres e-mail.
2.5. Administrator przetwarza dane osobowe tylko gdy jest to niezbędne do obsługi zapytania, w celu odpowiedzi na wiadomość skierowaną przez Użytkownika.
2.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
2.7. Dane osobowe zebrane w tym celu będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem lub obsługi zapytania.

MARKETING

2.8. Administrator na podstawie udzielonej przez Podmiot danych dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail treści marketingowych dotyczących działalności Administratora. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
2.9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie takiej korespondencji.
2.10. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Podmiot danych sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

ZAWIERANIE I WYKONYWANIE UMÓW

2.11. Administrator zawiera również umowy z przedsiębiorcami. W przypadku zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje Podmiotowi danych szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.
2.12. W związku z zawieraniem umów, o których mowa w 2.11., w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od drugiej strony umowy dane osób wyznaczonych do kontaktu w ramach realizacji umowy w postaci imienia, nazwiska, stanowiska pracy i służbowych danych kontaktowych.
2.13. Dane osobowe osób wskazanych do kontaktu są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. kontaktu w celu realizacji umowy oraz zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2.14. Dane osobowe osób wskazanych do kontaktu będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu zmiany przez strony umowy osoby upoważnionej do kontaktu, a po upływie okresu obowiązywania umowy lub po zmianie osoby upoważnionej do kontaktu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących stronom umowy.

ZARZĄDZANIE PROFILEM NA PORTALU FACEBOOK

2.15. Administrator przetwarza dane osobowe (m.in. dane pozostawione poprzez komentarz, polubienie) osób odwiedzających profil Administratora prowadzony na portalu Facebook. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu:
2.15.1. informowania o aktywności Administratora,
2.15.2. promowania przez Administratora różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów,
2.15.3. umożliwienia osobom odwiedzającym profil aktywności w ramach profilu,
2.15.4. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora,
2.15.5. udzielania odpowiedzi na komentarze pod postami,
2.15.6. statystycznym polegającym na prezentowaniu Administratorowi przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych dotyczących częstotliwości wyświetlania postów, ich zasięgach i liczbie interakcji.
2.16. Podanie danych jest dobrowolne, jednak z uwagi na stosowane przez Facebook zasady, Administrator będzie widział imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeśli osoba napisze do Administratora lub skomentuje post Administratora.
2.17. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promowania własnej marki.
2.18. Dane osobowe zebrane w tym celu będą przetwarzane przez okres obserwowania profilu Administratora. Każdy ma możliwości zaprzestania obserwowania profilu Administratora lub zrezygnowania z posiadania konta na portalu Facebook.
2.19. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu Facebook jest też Facebook Ireland Ltd, który przetwarza dane w swoich, niezależnych celach. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com /privacy/explanation Administrator nie ma wpływu na sposoby przetwarzania danych przez Facebook.

3.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administrator przekazuje dane następującym podwykonawcom:
3.1.1. dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,
3.1.2. podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu,
3.1.3. podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) danych znajdujących się na serwerze poczty elektronicznej,
3.1.4. podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną Serwisu.
3.2. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
3.3. Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC (dalej jako: „ Google ”) dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

4.PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

4.1. W każdym momencie Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
4.2. Gdy dane Podmiotu danych przetwarzane są na podstawie zgody, Podmiot danych może ją wycofać w każdej chwili poprzez skierowania żądania do Administratora, np. na adres e-mail wskazany w punkcie 6.1. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.
4.3. Podmiot danych ma również prawo:
4.3.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
4.3.2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych (Podmiot danych może żądać sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),
4.3.3. do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Podmiotu danych nie ma podstawy prawnej, aby Administrator przetwarzał jego dane osobowe, może żądać usunięcia danych osobowych),
4.3.4. do ograniczenia przetwarzania danych (Podmiot danych może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli zdaniem Podmiotu danych, Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),
4.3.5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Podmiot danych może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, co nie wymaga uzasadnienia i powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Wnosząc sprzeciw wobec przetwarzania danych w innym celu Podmiot danych uzasadnia go swoją szczególną sytuacją, a Administrator przestaje przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Podmiotu danych lub też, że dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.),
4.3.6. do przenoszenia danych (Podmiot danych ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody. Podmiot danych może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych innemu podmiotowi).
4.4. W celu wykonania wyżej wymienionych praw Podmiot danych kieruje żądanie w szczególności mailowo lub listownie na adresy wskazane w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności.
4.5. W celu identyfikacji Podmiotu danych, który zgłosił żądanie Administrator zwraca się do Podmiotu danych o dodatkowe informacje. Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, ale brak ich podania skutkuje odmową realizacji żądania.

5.PLIKI COOKIES

5.1. Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik przeglądając Serwis. Mogą być one odczytywane przez Administratora (cookies własne), który wykorzystuje je w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (cookies zewnętrzne).
5.2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
5.3. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5.4. Pliki cookies po ich zapisaniu przez Administratora mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5.5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
5.5.1. Firefox: http://support.mozilla.org/ pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
5.5.2. Opera: http://help.opera.com/Linux/ 9.60/pl/cookies.html,
5.5.3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ kb/278835/pl,
5.5.4. Chrome: https://support.google.com/ chrome/answer/95647?hl=pl,
5.5.5. Safari: https://support.apple.com/ pl-pl/HT201265.
5.6. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, umożliwiającego analizę oglądalności stron internetowych, zapewnianego przez Google.
5.7. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
5.8. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
5.9. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5.10. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i sposobie zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/ technologies/partner-sites ?hl=pl .
5.11. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=pl .

6.DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

6.1. Skontaktować się z Administratorem można:
6.1.1. listownie: ul. Barbakan 2 lok. 6, 71-028 Szczecin,
6.1.2. mailowo na adres: kontakt@pamech.pl .

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności zostanie ona niezwłocznie opublikowana w Serwisie.